เหตุผลที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์จากออร์แกนิค

* • • มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางอาหารมากกว่า It is healthy. Full of nutrients * • • รสชาติดีกว่า Taste better * • • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Eco-Friendly * • • ปราศจากสารเคมีตกค้าง No chemical * • • ปราศจากการตัดแต่งพันธุกรรม No GMO * • • สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และการทำเกษตรแบบยั่งยืน Support local farmers and sustainable farming business